اهداء لوح تقدیربه "سیدمحمدجوادکارآموز"جهت شرکت در جشنواره هشتمین بازارچه نیکوکاری شهید فیاض بخش