کارگاه دانش آموزی موشک های آبی در واحد 8
 
  کارگاه موشک های آبی ویژه اولیاء دوره اول برگزار گردید