کارگاه کنترل خشم باحضورسرکارخانم جلالی-مشاورآموزشگاه-
 
  کارگاه مشاوره در مورد کنترل هیجانی با حضور سرکارخانم جلالی - مشاور آموزشگاه-