کادر اداری و اجرایی - سال تحصیلی99-98

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن

1

آقای ناجی

مدیریت

37411003

2

خانم اسدی

کارشناس اجرایی

37411002

3

خانم احمدزاده

کارشناس فناوری و مالی

37411002

4

آقای وزیری

معاون آموزشی

37421003

5

خانم جلالی

معاون پایه اول

37421003

6

خانم محمدرضا

معاون پایه دوم

37421003

7

خانم بیگی

معاون پایه سوم

37421003

8

آقای ثقفی

معاون پایه چهارم

37417204

9

آقای میری

معاون پایه پنجم

37417204

10

آقای آسوده

معاون پایه ششم

37417204

11

خانم  جلالی

مشاوره

37411002

12

خانم فخار

بهداشت

37411002

13

آقای فرضی پور

مسئول سرویس

37412697

14

آقای امیری

خدمتگزار

 

15

آقای اسکندرپور

خدمتگزار

 

16

خانم خوش آهنگ

سرایدار