کادر آموزشی-سال تحصیلی99-98

ردیف

نام ونام خانوادگی

پایه

1

زهرا درستکار

پایه اول یک

2

ملیحه امینی

پایه اول دو

3

سمانه رحیمی

پایه دوم یک

4

محبوبه میرزائی

پایه دوم دو

5

ملیحه عصمتی

پایه سوم یک

6

سمانه قدری

پایه سوم دو

7

وجیهه خدیوزاده

پایه سوم سه

8

هادی صمدیه

پایه چهارم یک

9

کاظم علی صداقت

پایه چهارم دو

10

ابراهیم جوانمرد

پایه پنجم یک

11

ابوالفضل رضائی کاخکی

پایه پنجم دو

12

سعید شریعتی

پایه ششم یک

13

علی اصغر طلوع

پایه ششم دو

14

عباس تیرگانی

قرآن(دوره اول)

15

محمدبردبار یزدی

قرآن(دوره دوم)

16

سیدحسین حجازی

رایانه

17

امیدآزادفر

ورزش

18

سمیه کمالی

هنر(دوره اول)

19

سمانه صبوری مهر

هنر(دوره دوم)

20

سیدمحمد ضیافتی

اخلاق