کادر آموزشی-سال تحصیلی99-98

ردیف

نام ونام خانوادگی

پایه

1

زهرا درستکار

پایه اول یک

2

ملیحه امینی

پایه اول دو

3

سمانه رحیمی

پایه دوم یک

4

محبوبه میرزائی

پایه دوم دو

5

ملیحه عصمتی

پایه سوم یک

6

سمانه قدری

پایه سوم دو

7

وجیهه خدیوزاده

پایه سوم سه

8

ابراهیم جوانمرد

پایه چهارم یک

9

ابوالفضل رضائی کاخکی

پایه چهارم دو

10

هادی صمدیه

پایه پنجم یک

11

کاظم علی صداقت

پایه پنجم دو

12

سعید شریعتی

پایه ششم یک

13

علی اصغر طلوع

پایه ششم دو

14

عباس تیرگانی

قرآن

15

محمدبردبار یزدی

قرآن

16

سیدحسین حجازی

رایانه

17

امیدآزادفر

ورزش

18

سمیه کمالی

هنر

19

سمانه صبوری مهر

هنر

20

سیدمحمد ضیافتی

اخلاق